Vakkundige legservice
Altijd de laagste prijs
Deskundig advies
Gratis offerte

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Vloerenhandel.nl V.O.F. (KvK-nr.: 39053692)

1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  • a. Verkoper: Vloerenhandel.nl V.O.F.,  gevestigd te (8304BK) Emmeloord, Verlengde Gildenweg 25, hierna tevens te noemen: ‘Vloerenhandel’;
  • b. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon, in hoedanigheid van ondernemer, aan wie Vloerenhandel producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Vloerenhandel diensten verricht, dan wel met wie Vloerenhandel een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht, of met wie Vloerenhandel in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht;
  • c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht die tussen Vloerenhandel en koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle  (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
  • d. Producten: onder “producten” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle goederen welke door Vloerenhandel aan koper worden aangeboden op grond van een koopovereenkomst, in het kader van dienstverlening of anderszins.
  • e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die door of namens Vloerenhandel in verband met de Producten of anderszins worden verricht;
  • f. Order: iedere opdracht van koper, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Vloerenhandel en op alle overeenkomsten die door Vloerenhandel met koper zullen worden gesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van koper wordt door Vloerenhandel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Vloerenhandel is eerst gebonden, doordat Vloerenhandel een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Vloerenhandel is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een order heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat Vloerenhandel  geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat Vloerenhandel aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

3.3 Alle opgaven door Vloerenhandel van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Vloerenhandel kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de koper aantoont dat de (af)geleverde  producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Vloerenhandel of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Door Vloerenhandel verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Vloerenhandel zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Vloerenhandel zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2 De door Vloerenhandel genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op zijn (inkoop)prijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft Vloerenhandel het recht de verhogingen aan de koper door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin vloerenhandel de producten heeft gekocht.

4.4 Koper vrijwaart Vloerenhandel van alle kosten en schade die voor Vloerenhandel mochten voortvloeien uit het feit:

a. dat koper niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

b. dat koper onjuiste of ontijdige gegevens heeft verstrekt aan Vloerenhandel en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Elke Overeenkomst wordt door Vloerenhandel aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper – op grond van door Vloerenhandel in te winnen inlichtingen – voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Vloerenhandel gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat koper op verzoek en ten genoegen van Vloerenhandel zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (dan wel dienstverlening) per bank te geschieden: ABN AMRO Bank, IBAN/rekeningnummer: NL42 ABNA 05937 887 96, in acht nemende de geldende betalingscondities van Vloerenhandel, zoals vermeld op offerte. De betaling door koper dient daarbij – met uitzondering van een schriftelijk overeengekomen betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen – steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Vloerenhandel heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

5.4 Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Vloerenhandel, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Vloerenhandel accepteert geen algemene voorwaarden van de koper.

5.5 Zolang de koper de door hem verschuldigde (koop)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Vloerenhandel gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6 Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij koper binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.8 Indien koper ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper verplicht Vloerenhandel alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door Vloerenhandel te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien Vloerenhandel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien door Vloerenhandel, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Afleveringstermijn

6.1 De door Vloerenhandel opgegeven afleveringstermijn voor producten – en/of termijn voor het verrichten van diensten – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Vloerenhandel geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Vloerenhandel verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Vloerenhandel zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Vloerenhandel opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Vloerenhandel heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Vloerenhandel. Indien Vloerenhandel voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Vloerenhandel, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft koper geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6.4 Vloerenhandel heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

7. Overmacht

7.1 Indien Vloerenhandel door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Onder overmacht van Vloerenhandel wordt verstaan elke van de wil van Vloerenhandel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van  Vloerenhandel kan worden verlangd.

7.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Vloerenhandel door zijn leverancier, in welke gevallen Vloerenhandel de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.

7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Vloerenhandel is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij de koper, noch is Vloerenhandel daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 2.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op koper nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Vloerenhandel verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede ter zake van eventueel krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Vloerenhandel op koper mocht hebben ten aanzien van welke Vloerenhandel niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

8.3 Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Vloerenhandel eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.4 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Vloerenhandel te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Vloerenhandel zal koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Vloerenhandel.

8.5 Indien en zolang Vloerenhandel  eigenaar van de producten is, zal koper Vloerenhandel onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal koper Vloerenhandel op diens zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Vloerenhandel eigenaar is, zich bevinden.

8.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Vloerenhandel.

9. Reclame/klachten

9.1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk en gedetailleerd aan Vloerenhandel worden medegedeeld. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de koper eveneens uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan Vloerenhandel. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten (of verrichting van de diensten) schriftelijk aan Vloerenhandel worden gemeld.

9.2 Na het ontdekken van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

9.3 Koper zal alle door Vloerenhandel voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Vloerenhandel in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

9.4 Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Vloerenhandel geen controle op de reclame kan plaatshebben.

9.5 Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Vloerenhandel daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor koper en de producten blijven voor zijn risico.

9.6 Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Vloerenhandel zolang koper enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Vloerenhandel niet is nagekomen.

9.7 Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst. Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door Vloerenhandel geven koper nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Vloerenhandel op te schorten.

9.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Vloerenhandel niet in behandeling genomen en Vloerenhandel is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

9.9 Indien koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor Vloerenhandel voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 10.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering en met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 10 (garantie).

9.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoering) kan de koper schadevergoeding, danwel ontbinding van de Overeenkomst met Vloerenhandel vorderen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinde(n) kunnen worden aangewend, die door Vloerenhandel is getoond, genoemd of vermeld. Evenmin is Vloerenhandel in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Vloerenhandel aan koper verkochte zaken of geleverde diensten.

10. Garantie

10.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Vloerenhandel genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal Vloerenhandel de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Vloerenhandel en koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Vloerenhandel ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Vloerenhandel tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

10.2 Indien Vloerenhandel producten aan koper aflevert welke Vloerenhandel van toeleveranciers heeft verkregen, is Vloerenhandel nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper gehouden dan waarop Vloerenhandel ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie, danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door Vloerenhandel aan koper geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de koper. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie, danwel onderdelengarantie, bij de toeleverancier van Vloerenhandel te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de koper. Alle verzendkosten van koper naar Vloerenhandel zijn te allen tijde voor rekening van koper. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door Vloerenhandel verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

10.3 Vloerenhandel staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Vloerenhandel in voor zodanige adviezen of instructies van koper aan zijn afnemers.

10.4 De producten blijven volledig voor risico van koper in het geval door Vloerenhandel aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Vloerenhandel en niet in redelijkheid van koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

10.5 Mocht de koper eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Vloerenhandel verrichten of door anderen laten verrichten, dan zal Vloerenhandel niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door koper of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

10.6 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door Vloerenhandel worden aangeboden.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Vloerenhandel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade.

11.2 De aansprakelijkheid van Vloerenhandel jegens koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Vloerenhandel  haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

11.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Vloerenhandel of haar hoogste leidinggevend personeel, zal koper Vloerenhandel vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

11.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vloerenhandel of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Vloerenhandel haar aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

11.5 Indien bij levering van producten (diensten) door Vloerenhandel aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is koper verplicht zich hieraan te houden. Vloerenhandel mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de koper, van uit gaan dat koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met het product laat werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Vloerenhandel is bereid koper – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Koper is gehouden de kosten terzake te voldoen.

12. Opschorting en Ontbinding

12.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, zullen alle overeenkomsten met koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Vloerenhandel koper binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Vloerenhandel zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van koper op te schorten; een en ander onverminderd Vloerenhandel haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat Vloerenhandel tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.2 Indien koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper in verzuim en is Vloerenhandel gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Vloerenhandel haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat Vloerenhandel tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Vloerenhandel op koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Vloerenhandel gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Vloerenhandel en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Vloerenhandel in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

13. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Vloerenhandel en koper op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

13.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met koper, zal deze Vloerenhandel steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van koper niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Vloerenhandel geaccordeerd, zal Vloerenhandel alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Koper zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Vloerenhandel vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Vloerenhandel heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek – als hierboven bedoeld – te voldoen.

13.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Vloerenhandel.

14. Conversie

14.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

15. Partiële nietigheid

15.1 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Vloerenhandel . Deze Voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van laminaathandel:

www.laminaathandel.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten